Đậu phụ Dafusa

Chao

20,000
30,00055,000

Đậu phụ Dafusa

Đậu Nghệ Dafusa

15,000

Đậu phụ Dafusa

Đậu phụ chiên Dafusa

16,000
30,000

Đậu phụ Dafusa

Đậu phụ Nigari

13,000

Đậu phụ Dafusa

Đậu phụ non Dafusa

12,000

Đậu phụ Dafusa

Đậu phụ nướng Dafusa

18,000

Đậu phụ Dafusa

Đậu phụ tươi Dafusa

20,000

Sữa đậu nành tươi Dafusa

Sữa đậu nành Dứa

10,000